Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

El Canvi Climàtic

- Introducció
-
Quins són els seus efectes?
-
El canvi climàtic al Mediterrani
-
Com afectarà als boscos?
-
L’adaptació al canvi
-
Més informació

Introducció

El canvi climàtic ja no és una teoria, és una realitat. Els darrers estudis científics posen en evidència que el clima està canviant significativament respecte del clima conegut durant la darrera era. A més, els estudis confirmen que el canvi s’està produint molt més ràpidament del que es preveia fa uns anys.

 

Canvis en la temperatura mundial i continental
Font: IPCC,2007

 

Del Quart Informe d’Avaluació “Canvi Climàtic 2007” presentat a València per l’IPCC (Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, format per experts de tot el món) s’extreu que, des del punt de vista científic, no hi ha dubte que l’home és el principal responsable de l’escalfament global.

El diòxid de carboni (CO2) i el metà són els principals gasos d’efecte hivernacle (GEI). Les activitats humanes a partir de l’era industrial han provocat la sobreacumulació d’aquests gasos a l’atmosfera i això ha comportat l’augment de temperatures observat els darrers 50 anys. En els últims 200 anys la concentració de CO2 a l’atmosfera ha augmentat un 35%. S’ha passat de les 280 ppm de l’era preindustrial (1850) a les 379 ppm registrades el 2005. És a dir, que la concentració actual de CO2 a l’atmosfera fuig del rang natural entre el que ha oscil·lat els darrers 650.000 anys (180-300 ppm). 
 


Quins són els seus efectes?

Un dels efectes més coneguts del canvi climàtic és l’augment de la temperatura. La de la superfície de la Terra ha augmentat 0,74ºC l’últim segle i els deu anys més càlids registrats des que es tenen lectures directes es troben entre els darrers 12 anys.

 

Superfície de gel a l’Àrtic (Septembre 1982 i de 2008)
UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library
Disponible a: http://maps.grida.no

Però el canvi climàtic també té altres efectes com a conseqüència de l’augment de la temperatura: canvis en els patrons de precipitació, reducció de l’extensió dels gels polars, alteració de la salinitat i l’acidesa dels oceans, augment de fenòmens extrems com pluges torrencials, sequeres, onades de calor, ciclons tropicals, etc., i també l’alteració del nivell del mar i de les corrents marines. Aquests darrers factors poden tenir conseqüències especialment greus en illes o zones costaneres ja que la influència marina és clau per a la regulació del clima.
Nombrosos estudis científics demostren que tot plegat està tenint efectes damunt els ecosistemes de tot el planeta. El canvi climàtic afecta la fenologia dels organismes, la distribució de les espècies i la composició i dinàmica de les comunitats. Aquests impactes es manifesten en diversos fenòmens com ara el blanqueig del corall, l’aparició d’espècies invasores, les migracions altitudinals o latitudinals d’algunes espècies de fauna i flora, o l’aparició de nous vectors de malalties infeccioses.


El canvi climàtic al Mediterrani


Tot i que encara hi ha molta incertesa sobre els efectes concrets que causarà el canvi a escala regional, la majoria dels models matemàtics mostren que la conca mediterrània serà, juntament amb els casquets polars, una de les regions que es veurà més fortament afectada pel canvi climàtic.

Els models preveuen que la temperatura mitjana anual al sud d’Europa augmenti de 0,2-0,6ºC per decenni. A més, es preveu un augment del nombre de dies de calor extrem (Tmax>35ºC) i un augment dels dies estiuencs (Tmax>30ºC). De la mateixa manera, es preveu una disminució dels dies de gelada (Tmin<0)ºC i dels dies molt freds (Tmin<-5ºC).

Els models no coincideixen tant quant a la previsió de les precipitacions, però, en general, pronostiquen una disminució de les pluges a l’estiu i a la primavera. Es preveu un augment de la freqüència de pluges intenses a la regió nord de la Península Ibèrica però, en canvi, una disminució d’aquests dies al sud de la Península.

Tot i aquesta incertesa, s’espera un increment substancial del dèficit d’aigua, encara que més degut a l’augment de temperatures que no pas a la reducció de les precipitacions, per tant, el risc de sequera estival augmentarà al sud d’Europa.Com afectarà als boscos?

El canvi climàtic afectarà de manera directa o indirecta tots els ecosistemes de la Terra i els boscos mediterranis no en seran una excepció.

El canvi en les condicions climàtiques modificarà l’ecologia dels boscos. Per exemple, s’esperen canvis en la fenologia d’algunes espècies (avançament de la floració o l’emergència dels pol·linitzadors) que poden fer canviar les relacions tròfiques, reproductives o de competència entre espècies.

La distribució geogràfica de plantes i animals també canviarà. Algunes espècies realitzaran migracions altitudinals o latitudinals que comportaran canvis en l’estructura i composició de les comunitats, entrada d’espècies invasores o major incidència de plagues forestals.

A causa de l’alteració de les condicions de temperatura, humitat i concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera, els arbres i les altres plantes que habiten els boscos podran sofrir canvis metabòlics i fisiològics. Aquests canvis tindran lloc tant a curt (canvis en productivitat i evapotranspiració) com a llarg termini (modificacions de reserva de nutrients i noves comunitats vegetals adaptades a les noves condicions). Les conseqüències d’aquests canvis es preveuen greus i complexes, ja que poden variar la capacitat de fixar CO2 que tenen les plantes. Això pot fer disminuir el paper d’esmorteïdors dels efectes del canvi climàtic que actualment tenen els boscos gràcies a què són “consumidors” del principal gas d’efecte hivernacle i, per tant, ajuden a mitigar el canvi climàtic.

 

Fotografia cedida per Direcció General
de Medi Forestal i Protecció d'Espècies

 

El calentament global també tindrà efectes sobre el règim d’incendis forestals (s’espera una major ocurrència de grans incendis, una periodicitat més elevada i canvis en l’estacionalitat dels incendis, amb la possibilitat que es donin incendis fora de l’època estival). Això no només causarà problemes ambientals (pèrdua de boscos i espècies, erosió del sòl, etcètera) i socioeconòmics greus, sinó que també ocasionarà canvis en l’ecosistema ja que dificultarà la recuperació de les espècies i canviarà la fisonomia dels boscos tal com els coneixem ara.

Així, doncs, el canvi climàtic juntament amb altres factors conseqüència del desenvolupament (canvi accelerat d’ús de la terra, sobreexplotació de recursos, etcètera) augmentaran la freqüència i la intensitat de plagues forestals, incendis i altres pertorbacions que poden contribuir a que es doni:

- Una disminució de les àrees forestals arbrades de la conca mediterrània que seran substituïdes per comunitats de marina, més propenses als incendis.
- Una fragmentació creixent dels paisatges forestals.
- Un descens de la producció i el creixement anual dels arbres

L’adaptació al canvi

Fins ara hem vist els efectes que el canvi climàtic tindrà damunt el medi ambient, però no hem d’oblidar que nosaltres també en formem part i, per tant, el canvi climàtic tindrà efectes directes i indirectes sobre les societats a través de les alteracions en el medi geofísic.

El canvi tindrà efectes damunt la salut humana i la demografia a través de diversos efectes com ara la major freqüència de fenòmens meteorològics extrems; la major freqüència de malalties transmeses per aliments, aigua o vectors infecciosos; la malnutrició deguda a baixa producció agrícola; l’augment dels fluxos migratoris… Tot plegat tindrà efectes sobre els índex de creixement de les poblacions i, per tant, faran variar la demografia mundial.

El canvi climàtic també afectarà l'economia local i global. Els seus impactes es deixaran sentir en activitats tan diverses com la producció agrícola, la indústria (per canvis en la disponibilitat de recursos com ara l'aigua), el turisme, les asseguradores, etc.

Els canvis socioeconòmics derivats del canvi global tindran com a conseqüència una pèrdua o un canvi en la qualitat de vida tal i com la coneixem ara. A més, els efectes seran molt diferents segons si ens referim a països desenvolupats o en desenvolupament. Aquests darrers s'enduran la pitjor part a causa de la seva menor capacitat d'adaptació.

Recentment, el Regne Unit ha publicat un informe, l'Informe Stern, que determina que el cost econòmic del canvi climàtic és un 20% de l'economia mundial i insisteix en la necessitat de desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que permetrien rebaixar fortament aquest impacte amb una inversió de tan sols un 1% del PIB mundial. Està, doncs, a les mans de tots nosaltres emprendre aquest sensat camí.

Gràcies a la tecnologia i als coneixements adquirits, tenim la capacitat d'esmorteir els efectes negatius del canvi climàtic a través de la mitigació i l'adaptació als seus efectes.

La mitigació passa per adoptar nous hàbits de consum de recursos i energia més sostenibles que contribueixin a disminuir l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

L'adaptació al canvi climàtic suposa incrementar la resiliència (la capacitat de recuperació enfront pertorbacions) dels ecosistemes per assegurar un desenvolupament sostenible en un context canviant. Per a aquest fi, és necessària la incorporació d'una gestió socioambiental adaptativa fonamentada en l'aprenentatge i en el seguiment de les nostres accions de gestió a través d'indicadors, de manera que la forma de fer les coses es revisi i es replantegi contínuament.Més informació:

- Duarte, M. (coord), 2006. Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema tierra. Colección divulgación, CSIC, Madrid.

- IPCC, 2007. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [equipo de redacción principal:Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza.

- Linares, J.M.; Greenpeace, 2009. La crisis del clima. Evidencias del cambio climático en España. Greenpeace España, Madrid.

- Regato, Pedro, 2008. Adaptación al Cambio Global. Los Bosques Mediterráneos. Málaga, España: UICN Centro de Cooperación del Mediterráneo.

- Stern, N., 2006. Stern Review on The Economics of Climate Change. Executive Summary. HM Treasury, London

Darrera Actualització: 08/10/2010
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1