Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

El Projecte LIFE+BOSCOS

- Introducció
-
Objectius
-
Accions i calendari
-
Organització
-
Pressupost

Introducció

L’home ha anat modulant el paisatge de l’Illa des de fa mil·lennis i sempre ha mantingut una relació estreta amb els boscos; els ha emprat per a la construcció de cases i vaixells, com a font de combustible o per la pastura dels ramats. Aquest ús i les condicions climàtiques de l’lla han permès que avui dia la superfície forestal de Menorca sigui rica i diversa i sigui un tret distintiu del seu paisatge.

Els boscos tenen un valor i un ús social reconegut, però també realitzen altres funcions ecològiques de vital importància: alberguen una gran diversitat d’espècies, fixen el CO2 (diòxid de carboni) atmosfèric, eviten les riuades,  l’erosió del sòl, etcètera.

Però els canvis d’hàbits de la població i el canvi climàtic poden amenaçar la conservació dels nostres boscos. Els models científics preveuen un augment considerable de la temperatura i un canvi en el règim de pluges a la regió mediterrània. Això farà canviar les condicions ambientals i la fisonomia dels boscos tal com els coneixem. És la nostra responsabilitat intentar pal·liar al màxim les conseqüències no desitjables que el canvi climàtic pot provocar damunt els boscos.

Actualment a Menorca, l’aprofitament de fusta dels sistemes forestals és mínim i pràcticament no existeix cap finca que tingui un pla d’ordenació forestal o un pla dasocràtic que permeti prendre mesures de manera planificada. D’altra banda, tampoc existeix una zonificació de l’Illa on s’indiqui les masses forestals amb més risc de pertorbacions juntament amb altres informacions com ara les zones protegides (Xarxa Natura 2000, per exemple), zones d’especial interès paisatgístic, zones afectades per figures d’ordenació del territori, etcètera.

Així doncs, davant l’escenari de canvi climàtic, falta de planificació i necessitat d’adaptació de les masses forestals a una nova realitat, el projecte LIFE+BOSCOS sorgeix com una oportunitat d’aplicar criteris de governança i de sostenibilitat per dissenyar una planificació forestal tant a escala illenca com de finca adaptada a les particularitats socioeconòmiques i paisatgístiques de Menorca.

Objectius

El principal objectiu del projecte LIFE+BOSCOS és contribuir a l’adaptació dels ecosistemes forestals mediterranis de Menorca als impactes negatius del canvi climàtic a través de la gestió forestal sostenible.

L’objectiu general s’assolirà a través dels següents objectius parcials:
 

  • Dissenyar unes directrius de planificació forestal a escala illenca que permetin la gestió sostenible del bosc i del territori a la vegada que l’adaptació als efectes negatius del canvi climàtic. Aquestes directrius s’elaboraran incloent elements de governança i participació i seguiran els criteris de gestió forestal sostenible de les conferències ministerials per la protecció dels boscos a Europa.
  • La realització d’actuacions de gestió forestal aplicades a finques pilot per tal d’avaluar l’eficàcia del plans dasocràtics (plans de gestió) basats en les directrius a escala illenca. 
  • Capacitar propietaris, gestors i altres agents socials vinculats als boscos. Aquesta formació inclourà conceptes teòrics i pràctics de gestió forestal sostenible i eines d’avaluació.


Augmentar la sensibilitat de la població respecte dels valors del bosc, els possibles impactes de l’escalfament global i el paper de la gestió forestal sostenible en aquest context.


Accions i calendari

Les accions previstes es divideixen en accions de preparació, accions d’implementació i accions de comunicació.

Accions Preparatòries

P1: Síntesi de la informació i anàlisi dels efectes del canvi climàtic sobre els boscos menorquins
P2: Definició de les directrius de gestió forestal a escala illenca i zonificació prioritària
P3: Avaluació ambiental de la implementació de les directrius a escala illenca
 

Accions d’Implementació

I1: Redacció dels plans dasocràtics a escala de finca en finques pilot
I2: Execució d’activitats planificades a l’acció I1
I3: Avaluació econòmica del cost-eficiència de les actuacions
I4: Anàlisi de la no-implementació dels plans dasocràtics
 

Accions de Comunicació

C1: Creació d’un portal informatiu del sector forestal i els boscos de Menorca
C2: Capacitació de propietaris i gestors sobre bones pràctiques de gestió forestal sostenible

C3: Sensibilització de la població sobre els valors del bosc i els efectes del canvi climàtic
C4: Difusió dels resultats del projecte mitjançant l’assistència a jornades o congressos
C5: Elaboració i difusió de l’Informe Layman
 

Les accions de preparació es duran a terme durant els 2 primers anys del projecte (2009 i 2010). Les accions d’implementació es realitzaran durant el 3r, 4t i part del 5è any (2011-2013). Les accions de comunicació s’aniran realitzant al llarg de tot el projecte i aniran dirigides tant a la població en general, com a les persones més implicades en el sector forestal (propietaris i gestors).

L’estat actual de cada una de les accions es pot consultar a l’apartat "Estat del projecte” d’aquest web.

Organització

El projecte LIFE+ BOSCOS es duu a terme des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (Departament de Medi Ambient) del Consell Insular de Menorca, durant el període 2009-2013.

L’equip humà del Consell Insular de Menorca implicat directament en el projecte:

Directora: Agnès Canals Bassedas
Tècnic en planificació forestal i comunicació: Miquel Truyol Olives
Tècnic en gestió forestal: Jose Domingo Yerbes
Tècnic econòmic: Carlos Cardona Florit
Auxiliar administrativa: Carme Garriga Sintes
Cap de brigada: Bep Guàrdia Pons

Ens trobaràs al:
Tel. (0034) 971 35 62 51
Correu electrònic: life.boscos@cime.esComitè científic:

Atesa la complexitat de l'hàbitat objecte d'estudi, l'equip del projecte disposa de l'assessorament d'un comitè científic format per un equip multidisciplinari d'experts que assessoren i fan el seguiment de les actuacions que es duen a terme al llarg de tot el projecte. L'objectiu d'aquest comitè científic és assegurar uns resultats excel·lents, així com un desenvolupament eficaç de les accions.

El comitè científic, òrgan consultiu del projecte, serà convocat com a mínim una vegada l'any, tot i estar subjecte a ampliacions segons la temàtica que s'hagi de tractar. Actualment aquest comitè està constituit, el llistat dels seus memebres es pot veure fent clic en Comitè Científic.

Comitè de seguiment:

D'altra banda, el projecte té la col·laboració del comitè de seguiment, que pretén ser l'òrgan d'avaluació del desenvolupament del projecte en el context socioeconòmic local i regional. Hi seran representades les diferents administracions competents de l'Illa i de la Comunitat Autònoma, així com institucions científiques i organitzacions no governamentals. També comptarà, al llarg de tot el projecte, amb la participació dels agents socials del sector forestal i representants de propietaris i gestors forestals.

El comitè de seguiment es reunirà amb una periodicitat mínima d'un cop l'any. Actualment aquest comitè està formalizat, el llistat dels seus membres es pot veure fent clic en Comitè de Seguiment.

Pressupost

El projecte disposa d'una important contribució financera del programa LIFE+ de la Comissió Europea:
 

Contribució Comissió Europea 717.913 € 49,7 %
Contribució Consell Insular de Menorca 726.422 € 50,3 %
Pressupost total del projecte 1.444.395 €  


Per categories de despeses:
 

Categories de despeses
Personal 713.565 €
Viatges 42.880 €
Assistència externa 511.700 €
Equipament 8.450 €
Consumibles 36.910 €
Altres costos 28.500 €
Despeses generals 93.940 €

 

Darrera Actualització: 23/08/2011
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1