Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Oberta la convocatòria per a la selecció de les finques pilot del projecte
S'han publicat les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció de les finques agroforestals que formaran part de les finques pilot del projecte Life+BOSCOS.
En les finques seleccionades el projecte preveu la redacció dels plans de gestió forestal i l'execució d'algunes actuacions de gestió forestal per a l'adaptació dels boscos al canvi climàtic. Convocatòria oberta fins 16 de maig.

Oberta la convocatòria per a la selecció de les finques pilot del projecte Life+BOSCOS

- Objecte de la convocatòria
Les accions d'implementació del projecte Life+BOSCOS preveuen l'assaig de les Directrius de Gestió Forestal per a l'Adaptació dels Boscos de Menorca al Canvi Climàtic a diferents finques pilot de l'illa.

Per tant, l'objecte d'aquesta convocatòria és establir i regular el procediment d'elecció de les finques pilot que formaran part del projecte Life+BOSCOS.

En aquestes finques el projecte preveu:

  • La signatura d'un conveni de col·laboració entre el titular de la finca i el Consell Insluar de Menorca per al desenvolupament del projecte Life+BOSCOS.
  • La redacció i aprovació del Pla de Gestió Forestal de la finca.
  • L'execució d'algunes de les accions de gestió forestal previstes en el Pla per a l'assaig de les Directrius per a l'adaptació del bosc al canvi climàtic.
  • El seguiment de les accions executades per poder valorar el seu cost-benefici.


Totes les actuacions es duran a terme abans de la finalització del projecte, és a dir, fins 31 de desembre de 2013.

- Qui ho pot demanar?
Podran optar a la present convocatòria les finques de titularitat privada ubicades en sòl rústic del territori de Menorca que tinguin almanco un terç de la seva superfície total de coberta forestal. Entenent com a superfície forestal el bosc arbrat (ullastrar, alzinar, pinar)  així com el bosc no arbrat (brolles i/o marines).

- Documentació a presentar
1. Formulari de sol·licitud signat (annex 2 de les bases)
2. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
e) Còpia acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
f) Acreditació de la propietat de la finca
g) Ubicació cadastral i nombre de polígons i parcel·les cadastrals de la finca rústica ofertada.


- Termini de presentació de sol·licituds
Fins el 16 de maig de 2011

- On es pot realitzar el tràmit?

  • Les bases de la convocatòria es poden obtenir a als punts del Servei d'Atenció al Ciutadà del CIMe de Maó o Ciutadella i a través de la web del projecte Life+BOSCOS (veure més avall)
  • La documentació requerida es pot presentar als punts del Servei d'Atenció al Ciutadà del CIMe de Maó o Ciutadella.
  • Per a més informació, podeu dirigir-vos al telèfon 971 35 62 51 o a l'e-mail: life.boscos@cime.es

- Documentació relacionada amb la convocatòria

Bases reguladores descarregar pdf
Annex 1 (model conveni) descarregar pdf
Annex 2 (formulari de sol·licitud) descarregar pdf
Annex 3 (zones prioritàries d'actuació) descarregar pdf
Annex 4 (accions prioritàries) descarregar pdf
Annex 5 (distribució elements naturals) descarregar pdf 


Darrera Actualització: 26/04/2011
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1