Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

Normativa Ambiental


Es presenta tot seguit un llistat no exhaustiu de les principals normatives ambientals. La normativa seleccionada s'ha enllaçat:
-Diari Oficial de l'Unió Europea (DOUE).
-Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
-Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En la normativa contínuament actualitzada, s'ha utilitzat l'enllaç del servei Notícias Jurídicas, de la qual tenim autorització expressa.

Així mateix, per consultar documents no normatius (plans, programes, estratègies i convenis) s'ha enllaçat amb els accessos:
-Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
-Govern de les Illes Balears.

Protecció d'Espècies i Espais Naturals:
 
Rang Títol Objecte Accés

Directiva
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació d'aus silvestres (DOCE nom. L 103, de 25 d'abril de 1979). Conservació de totes les espècies d'aus que viuen en estat silvestre en el territori europeu dels Estats membres.
DOUE

Directiva
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE nom. L 206, de 22 de juliol de 1992). Contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre en el territori europeu
DOUE

Reglament
Reglament (CEE) nº 2078/92 del Consell, de 30 de juny de 1992, sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural. Creació d'un règim comunitari d'ajudes a agricultors encaminats a incentivar pràctiques agrícoles que beneficiïn al medi ambient i els espais naturals.
DOUE

Reglament
Reglaments (CEE) 338/97 relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i la flora silvestres mitjançant el control del seu comerç Protegir las espècies de flora i fauna silvestres i assegurar la seua conservació controlant el seu comerç. DOUE


Llei Estatal


Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts.
Garantir la conservació i protecció dels monts espanyols, promovent la seua restauració, millora i racional aprofitament, recolçant-se en la solidaritat col-lectiva.
Notícias Jurídicas

Llei Estatal
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat. Deroga la Llei 4/1989. Notícias Jurídicas

Llei Autonómica
Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears. Definició de les Àrees d'Especial Protecció i establir normes de protecció addicionals a les donades per la llei 4/1989.
Notícias Jurídicas

Llei Autonómica

Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció d'arbres singulars.
Definició de les Àrees d'Especial Protecció i establir normes de protecció addicionals a les donades per la llei 4/1989.
Notícias Jurídicas

Llei Autonómica

Llei de la C.A. de balears 5/2005, de 26 de maig, per la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Establir el règim jurídic general per a la declaració, millora i adequada gestió dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.
Notícias Jurídicas


Decret
Decret 75/2005, de 8 de juliol, per la que es crea el Catàleg Balear d'Especies amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears. Crear el Catàleg Balear d'Espècies amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Asesor de Fauna i Flora de les Illes Balears.
Bulletí Oficial Illes Balears

Inventari

Inventari Nacional de Biodiversitat.

Determinació d'espècies de fauna i flora a Espanya i estat de les mateixes.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Catàleg

Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades.
Determinació d'espècies incloses dins del catàleg i categoria de les mateixes. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
 

Avaluació d'Impacte Ambiental:

Rang Títol Objecte Accés

Directiva
Directiva 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercusions de determinats projectes públics i privats sobre medi ambient.
Determinar les incidències de projectes públics i privats sobre el medi ambient.

DOUE


Llei Estatal
Llei 9/2006 de 28 d'abril, sobre evaluació dels efectes de determinats plans i programes en el Medi Ambient. Modifica el RD legislatiu 1302/1986. Promoure un desenvolupament sostenible, aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració de plans i programes, mitjançant la realització d'una avaluació ambiental d'aquells que pugin tindre efectes significatius.
Notícias Jurídicas


Llei Estatal
Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refundit en la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, aprovada per RD Legislatiu 1/2008, el 11 de gener
Modificació d'articles de la llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

Notícias Jurídicas
Reial Decret Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Evaluació d'Impacte Ambiental. Realització d'una EIA d'aquells projectes públics o privats incluits en l'annex del Real Decret. Notícias Jurídicas
Llei Autonómica Llei 11/2006, de septembre, de EIA i EAE en les Illes Balears. La avaluació ambiental de projectes, plans o programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Notícias Jurídicas

 
Incendis Forestals:
 
Rang Títol Objecte Accés

Reglament
Reglament (CEE) nº 2158/92 de 23 de juliol de 1992 relatiu a la protecció dels boscos comunitaris front als incendis. Modificat per: Reglament (CEE) nº 805/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 15 d'abril de 2002
Aprovació d'un programa comunitari per a la protecció dels boscos front als incendis.


DOUE

Llei Estatal

Llei 43/2003, de 21 de novembre, De Monts.
Garantir la conservació i protecció dels monts espanyols, promovent la seua restauració, millora i racional aprofitament, recolçant-se en la solidaritat col-lectiva.
Notícias Jurídicas

Llei Autonómica

Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les Illes Balears.
Ordenació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis forestals i del salvament, rescat i emergència sanitària extra-hospitalària, així com la regulació i organització dels centres de gestió d'emergències de les Illes Balears.
Notícias Jurídicas
 
 

Ordenació del Territori:

Rang Títol Objecte Accés
Llei Autonómica Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears. Definició de les Àrees d'Especial Protecció i establir normes de protecció addicionals a les donades per la llei 4/1989. Notícias Jurídicas
Llei Autonómica Llei 6/1997, de 8 de juliol,del sòl rústic de les Illes Balears. Protegir i regular el sòl rústic de les Illes Balears. Modifica la llei 1/1991. Notícias Jurídicas

Llei Autonómica
Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme de les Illes Balears. Establiment de restriccions a la construcció d'habitatges unifamiliars aïllats en terrenys ANEI o rústics ubicats a una franja menor de 500 de zones APT. Establiment de restriccions als usos edificatoris en sòl rústic. Suprimir determinades excepcions de les lleis 6/1999 i 6/1997.

Noticias Jurídicas
Llei Autonómica Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació del territori. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans, disposar d'una estructura espacial adequada i garantir la protecció i millora del medi ambient. Notícias Jurídicas
Llei Autonómica Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears. Establiment d'unes mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears. Notícias Jurídicas

Llei Autonómica
Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació del territorial, urbanisme i del impuls de la inversió. 
Introdueix modificacions legals respecte al Decret-Llei 1/2010  per tal de resoldre problemes concrets i així impulsar l'activitat econòmica amb implicacions ambientals.

Notícias Jurídicas
 


Caça i Pesca:

Rang Títol Objecte Accés
Directiva Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació d'aus silvestres (DOCE núm. L 103, de 25 d'abril de 1979). Conservació de totes les espècies d'aus que viuen en estat silvestre en el territori europeu dels Estats membres.
DOUE

Directiva
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (*) (DOCE núm. L 206, de 22 de juliol de 1992. Contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre en el territori europeu.
DOUE
Llei Estatal Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat. Deroga la Llei 4/1989. Notícias Jurídicas

Reial Decret
Reial Decret 581/2001, de 1 de juny, per el que en determinades zones humides es prohibeix la tinència i ús de municions que tinguen plom per a l'exercici de la caça i el tir esportiu.
Regulació de l'activitat cinegètica en zones humides
Notícias Jurídicas
Llei Autonómica Llei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça y pesca fluvial Regular aprofitament cinegètic. Notícias Jurídicas

Resolució
Resolució de la consellera executiva del Departament d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca núm. 164 de data 26 d'abril de 2011, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2011-2012 a l'illa de Menorca. S'estableixen els períodes hàbils, les vedes espacials per cada modalitat de caça i les seves respectives limitacions.
Govern de les Illes balears
 

Recursos Hídrics:

Rang Títol Objecte Accés

Directiva
Directiva 2000/60/CEE del Parlament, de 23 d'octubre de 2000, per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'hàmbit de la política d'aigües.
Establir un marc de protecció de les aigües continentals superficials.

DOUE

Reial Decret Legislatiu
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refundit de la Llei d'Aigües. Regulació del domini públic hidraúlic, l'ús de l'aigua, l'exercici de les competències de l'Estat en les matèries relacionades amb aquest domini.
Notícias Jurídicas
Pla Pla Hidrològic de les Illes Balears Fer un ús sostenible de l'aigua que garanteixi, a llarg termini, la protecció de la qualitat.  Govern de les Illes Balears

Inventari

Inventari Espanyol de Zones Humides.
Determinació de zones humides al territori espanyol. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i MaríPlans, Programes i Estratègies:

Rang Títol Objecte Accés

Estratègia

Estratègia Forestal Espanyola.

Planificació de la Política Forestal a escala nacional i participació en els treballs dels fòrums i organismes internacionals forestals.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i MaríPlaPla Forestal Espanyol.
Estructurar les accions necessàries per al desenvolupament d'una política forestal espanyola basada en els principis de desenvolupament sostenible, multifuncionalitat dels monts, contribució a la cohesió territorial i ecològica i la participació pública i social en la formulació de polítiques, estratègies i programes, proposant la corresponsabilitat de la societat en la conservació i la gestió dels monts. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí


Pla
Pla Estratègic Espanyol per a la Conservació i Ús Racional dels Humedals. Garantir una participació, coordinació, conservació, ús sostenible, educació i investigació, desenvolupament normatiu i aspectes econòmics en la conservació i ús racional dels humedals. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Pla
Pla Territorial Insular de Menorca. Limitar el creixement territorial, urbanístic i turístic de l'illa, de tal manera que es pugui aconseguir un model de creixement sostenible. Consell Insular de Menorca

Pla
Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic Determinar les mesures que serà necessari implantar a curt, mig i llarg termini per aconseguir els objectius establerts en aquest Pla d'Acció. Govern de les Illes Balears


Programa

Programa d'Acció Nacional contra la Desertificació.


Diagnòstic de situació i propostes d'actuacions.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí


Convenis Internacionals:

Rang Títol Objecte Accés

Conveni

Coveni de Bonn.

Conservació d'espècies migratòries de vida silvestre.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Conveni de Berna.

Conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Conveni Cites.
Regular el comerç internacional de espècies amenaçades de fauna y flora silvestres. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Convenis sobre la diversitat biològica.

Conservació de la diversitat biològica.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Convenció de Nacions Unides per a la lluita contra la desertificació.

Lluitar contra la desertificació y mitigar els efectes de la sequera.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Conveni RAMSAR.
Conservació i ús racional dels humedals mitjançant accions locals, regionals i nacionals y gràcies a la cooperació internacional, com contribució a aconseguir un desenvolupament sostenible en tot el món. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Conferència Ministerial sobre Protecció de Boscos en Europa.

Acords globals  i arribar a una gestió forestal sostenible.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni

Conveni Europeu del Paisatge.
Promoure la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges, com també organitzar la cooperació europea en aquest camp. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Conveni
Instrument de Ratificació del Conveni sobre avaluació del impacte en el medi ambient en un contexto transfronterer, fet en Espoo (Finlandia) el 25 de Febrer de 1991. (Firmat el 20-10-1997). BOE 261, de 31-10-1997.
Assegurar un desenvolupament racional i sostenible.

Bulletí Oficial de l'Estat 
  


Darrera Actualització: 18/05/2011
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1