Català  -  Castellano  -  English  - 
Buscar


Facebook  Twitter       
logo
Inici  |  AL21 a Menorca  |  Que es AL21  |  Contactar Cambiar a tamaño de texto normal Cambiar a tamaño de texto grande Cambiar a tamaño de texto mas grande Ampliar al ancho de la pantalla cabecera de la web
Consell insular de MenorcaLIFEAgència reserva de biosfera

P2. Definició de les directrius de gestió forestal per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic

El Projecte Life+BOSCOS té com a objectiu principal contribuir a l'adaptació dels ecosistemes forestals mediterranis als impactes negatius del canvi climàtic. Una de les accions previstes en el projecte per tal d'assolir aquest objectiu és el desenvolupament d'una de planificació forestal regional per al conjunt de l'illa de Menorca, la qual consistirà en l'elaboració d'unes directrius de gestió forestal per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic.

La redacció de les directrius es farà sota els principis de governança, és a dir que el procés de redacció inclourà:

- Participació pública,
- Coordinació intersectorial,
- Coordinació multinivell,
- Planificació iterativa i
- Inclusió coneixement expert
Les directrius tindran com a objectiu assegurar ara i en un futur els serveis i els beneficis que aporten els ecosistemes forestals i per aquests motiu integraran criteris paneuropeus de gestió forestal, és a dir:


1. Mantenir i millorar els recursos forestals i la seva contribució al cicle global del carboni
2. Mantenir la salut i la vitalitat de l'ecosistema
3. Mantenir la funció productiva dels espais forestals
4. Mantenir i conservar la diversitat biològica dels ecosistemes forestals
5. Mantenir i millorar les funcions de protecció en la gestió forestal (sòl i aigua)
6. Mantenir les funcions socioeconòmiques dels boscos

Per últim, la redacció de les directrius es basarà en l'elaboració d'una zonificació dels boscos de Menorca que tindrà en compte riscos i vulnerabilitat al canvi climàtic; ordenació territorial i legislació; realitat socioeconòmica; valors naturals; potencial forestal; etc.

Les directrius resultants contindran unes orientacions de gestió forestal aplicables a nivell de finca i que seran assajades i avaluades en les accions d'implementació previstes en el projecte mitjançant plans de gestió forestal pilot (Accions I1 i I2)

 


Procés d'elaboració de les Directrius de gestió forestal per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic


Tal com es va acordar al Comitè de Seguiment (màxim òrgan de participació del projecte) el procés proposat per elaborar les Directrius és el següent:

1. L'equip tècnic del Life+ BOSCOS rep i processa la informació objectiva i científica extreta de la reunió amb el Comitè Científic (Acció M1), del Seminari d'Experts (Acció P1)  i de les assistències tècniques (estudis concrets).

2. L'equip tècnic del Life+BOSCOS recull la informació sorgida de la participació dels agents socials i del Comitè de Seguiment (Acció M2).

3. Aquesta informació es digereix i es transmet a una Comissió bilateral formada pel Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear que defineix les directrius a adoptar.
 


Calendari i estat d'excecució del Procés d'elaboració de les Directrius

1. A partir de la informació recollida en el Seminari d'Experts (Acció P1), l'equip tècnic proposà uns Objectius específics de les Directrius per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic que es debatiren amb el Comitè de Seguiment el 25 de maig de 2010 a una reunió realitzada a Sa Roqueta. (veure memoràndum reunió)

2. Amb la informació obtinguda, l'equip tèncnic del projecte va mantenir una reunió amb els tècnics responsables de Gestió Forestal del Govern de les Illes Balears i de forma conjunta establiren els Objectius Específics de les Directrius de Gestió Forestal per Menorca, els quals es portaren a debat en els tallers de participació.

3. Procés de participació:
  • El 13 de novembre de 2010 es va realitzar un taller de participació per discutir els objectius de caire social (veure notícia i  acta reunió)
  • El 20 de novembre de 2010 es va realitzar un taller de participació per discutir els objectius de caire més econòmic o productiu (veure notícia i acta reunió)
  • La participació ciutadana també es va incorporar mitjançant la presentació del projecte Life+BOSCOS a les reunions d'Agenda Local 21 de 6 municipis de l'illa durant les darreres setmanes de 2010 i principis de 2011.
En el transcurs de totes aquestes reunions es van rebre moltes aportacions interessants i es va fer difussió del fòrum web del projecte com una altra via de participació.
 
4. El dia 1 de febrer de 2011 es va realitzar una altra reunió de participació, en aquest cas enfocada a tractar els aspectes més tècnics de la gestió forestal i per aquest motiu es va fer a porta tancada i invitant a aquells agents més implicats en la gestió i conservació del medi forestal menorquí. (veure acta reunió)

5. De forma paral·lela a tot aquest procés, s'han encomanat una sèrie d'assistències tècniques per tal d'ampliar alguns aspectes d'informació:
 
- Mapa d'hàbitats forestals de Menorca (memòria) (cartografia)
- Cartografia d'elements forestals singulars (memòria) (cartografia, en breu estarà disponible)
- Mapa microclimàtic de pluviomentria i temperatura de Menorca (memòria) (cartografia, en breu estarà disponible)
- Zonificació de la vulnerabilitat a l'estrès hídric dels boscos de Menorca 
- Estudi de les propietats del sòl agroforestal i potencial forestal

6. Arribats a aquest punt, l'equip tècnic del projecte ha redactat una proposta preliminar de les Directius de gestió forestal i properament es convocaran els Comitès de Seguiment i Científic del projecte per tal de validar les directrius i acabar de discutir científicament amb el Comitè Científic.

7. Una vegada adoptats els suggeriments dels Comitès i de les assistències tècniques, l'equip tècnic del Life+BOSCOS farà la darrera redacció preliminar de les Directrius per a l'adaptació dels boscos de Menorca al canvi climàtic.

8. Finalment, la Comissió bilateral Consell Insular-Govern Balear definirà les Directrius a partir de les quals es dissenyaran posteriorment els plans pilot a nivell de finca (acció I1).Darrera Actualització: 26/09/2011
Life+BOSCOS - Consell Insular de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1